Links


Cities near us
Ekenäs, Tammisaari: approx 15 km
Karis, Karjaa:  approx 15 km
Hangö, Hanko: approx 50 km
Salo: approx 65 km
Åbo, Turku:  approx 130 km
Lojo: approx 45 km
Helsingfors, Helsinki: approx 95 km